top of page

Висшият съдебен съвет

Updated: Jul 20, 2022Изминалите дни една новина като че ли остава леко встрани от големия медиен шум – изборите за състава на Висшия съдебен съвет (ВСС). Освен това сякаш не се предоставя достатъчно информация какво всъщност е ВСС и каква е ролята му в съдебната система и в обществения живот. С тази статия ще ви дадем яснота относно състава, структурата и функциите на ВСС, без да навлизаме в процедурни подробности.


Какво е Висшият съдебен съвет?


Висшият съдебен съвет е орган, който:

  • Представлява съдебната власт и осигурява и отстоява независимостта ѝ;

  • Определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи в Република България; и

  • Обезпечава финансово и технически дейността на съдилищата, прокуратурите и следствените органи в Република България.


ВСС е чисто административен орган и не може да се намесва в правораздаването – т.е. не може да влияе върху решенията, които взимат съдиите, прокурорите и следователите по делата и производствата, по които работят.


Висшият съдебен съвет (ВСС) е създаден като орган с приемането на Конституцията на Република България от 1991 г, като по-прецизната му уредба е в Закона за съдебната власт.


Видно от написаното по-горе, ВСС е органът, който назначава съдиите, прокурорите и следователите (наричани още магистрати). Тъй като от тях зависи това в България да се прилагат правилно и безпристрастно законите, от огромно значение е като такива да бъдат назначавани единствено юристи, които са компетентни, безпристрастни и с високи морални качества.


ВСС е и органът, който избира председателите на съдилищата и прокуратурите – т.е. тези хора, които взимат организационни решения в съдебната власт, каквото например е решението за командироването на магистрати. Последното би могло да бъде използвано дори като метод за притискане на неудобни магистрати, от които зависят важни решения, тъй като председателят има правомощие да ги командирова и по този начин да бъдат преместени от дадения град, в случай че не вземат дадено решение по някое дело.


ВСС също така има много важни правомощия в атестирането на магистратите – т.е. в оценяването на това дали те се справят добре с работата си и дали са годни да продължат да заемат позицията, която заемат. Тези магистрати, които са извършили нарушения в хода на работата си могат да бъдат дисциплинарно отговорни, за което им се налагат различни по вид дисциплинарни наказания. Най-тежкото наказание е отстраняване от длъжност. В горното се крие и огромното значение на ВСС за функционирането на правосъдието у нас, както и на държавата ни в цялост – тъй като без качествено правосъдие държавата не може да се противопостави на корупцията и престъпността и да защитава интересите на гражданите, а ВСС е именно органът, който избира и назначава хората, които трябва да защитават справедливостта, а впоследствие следи дали те се справят добре с работата си и в случай, че това не е така, им налага наказания, най-тежкото то които е отстраняване от длъжност.


Какъв е съставът на Висшия съдебен съвет?


Висшият съдебен съвет се състои от съдии, прокурори и следователи. Общият брой на членовете на ВСС е 25 –- 11 се избират от Народното събрание (с мнозинство 2/3 от народните представители за всеки член поотделно), 11 се избират от органите на съдебната власт (съд, прокуратура, следствие), а председателят на Върховния касационен съд (ВКС), председателят на Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор, са негови членове по право.


ВСС е разделен на колегии – съдийска (14 представители на съдиите) и прокурорска (11 представители на прокурорите и следователите).


За членове на ВСС, освен тези, които са членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 (петнадесет) години юридически стаж. В Закона за съдебната власт е регламентирано подробно кои лица не могат да бъдат членове на ВСС (напр. народен представител, кмет или общински съветник), както и условията, редът и процедурата по кандидатстване и избиране на лице за член на ВСС. Изборът на членове на ВСС се провежда чрез тайно гласуване, като всеки един съдия, прокурор и следовател в страната има право на глас.


Мандатът на изборните членове на ВСС е 5 години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичането на мандата им.


Съдийската колегия се състои от 14 членове. Шестима от тях се избират от Народното събрание, шестима се избират пряко от съдийската колегия в страната. Членове по право са Председателят на ВКС и Председателят на ВАС.


Прокурорската колегия се състои от 11 членове. Петима от тях се избират от Народното събрание, четирима се избират пряко от прокурорите в страната, един се избира пряко от следователите в страната. Главният прокурор е член на ВСС по право.Кои са органите на Висшия съдебен съвет и какво правят те?


Висшият съдебен съвет упражнява своята дейност чрез Пленум, Съдийска колегия и Прокурорска колегия.


Пленумът се състои от всички членове на ВСС. Пленумът приема най-важните решения, свързани с организацията на съдебната власт – тези, свързани с бюджета на съдебната власт, за прекратяване мандата на изборен член на ВСС, относно предложението на ВСС до президента за назначаване и освобождаване на председателя на ВКС/ВАС и главния прокурор и др. Заседанията на пленума се председателстват от министъра на правосъдието, като той няма право на глас.


Съдийската колегия и прокурорската колегия осъществяват поотделно правомощия по отношение на съдиите, прокурорите и следователите. За разлика от Пленума, колегиите решават въпроси, които са по-тясно свързани с дейността на магистратите. Всяка колегия отговаря за назначаването и кариерното израстване на магистратите, извършването на периодични атестации и решава въпросите относно несменяемостта на съдия/прокурор/следовател. Колегиите вземат решения и относно налагането на наказания на магистратите, включително и за отстраняването им от длъжност.


Към Висшия съдебен съвет има и инспекторат (ИВСС). Той се състои от председател и 10 (десетима) инспектори. Сред най-важните правомощия на ИВСС са проверка на организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи; прави предложение до ВСС за налагане на дисциплинарни наказания на съдиите, прокурорите и следователите; при противоречива съдебна практика сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления и др.


Заключение


Съдебната система заема изключително важно място в една правова държава, каквато е България. Правилното и законосъобразното ѝ управление е в интерес както на отделния човек, така и на обществото като цяло. С тази важна роля е натоварен Висшият съдебен съвет. Тъй като ВСС е органът, който кадрува в съдебната власт, от изключително значение за всички нас е членовете на ВСС да са безпристрастни, необвързани политически, компетентни юристи, чиито решения са ръководени единствено от обществения интерес и справедливостта. За да живеем в общество с добър стандарт на живот и високи доходи, нужно е да създадем нулева толерантност към престъпността и корупцията в обществото ни. Именно това е ролята на съдебната власт в страната, а ВСС е органът, от който зависи това в най-голяма степен.


Автор: Антон Стефанов

студент по право

bottom of page