top of page

Наръчник за бягащите от войната в Украйна, търсещи закрила в Република България

Updated: Apr 30, 2022

Ние, от Академия за гражданско образование, сме съпричастни с хората, принудени да напуснат Украйна заради войната.


Сблъсъкът с ново и непознато място може да се превърне в неприятно предизвикателство за всеки, особено в сегашните непредвидими условия. Затова решихме да направим каквото е по силите ни, за да могат лицата, бягащи от военните действия, да имат леснодостъпна и разбираема информация относно подкрепата, която България може да им предостави, както и реда, по който трябва да получат закрила в България.


Екипът ни, състоящ се основно от студенти по право, изготви наръчник за бягащите от войната в Украйна, който ще им послужи в ориентирането относно правата, които имат и процедурите във връзка с получаване на закрила.


В наръчника са разгледани и други въпроси, които ще представляват интерес на идващите граждани от Украйна:

 • възможности за работа на лицата, получили временна закрила;

 • образование и грижа за децата;

 • социално подпомагане;

 • изисквания за шофьорите и личните автомобили;

 • ползване на платежни карти и откриване на банкова сметка в България.

Наръчникът съдържа актуална информация към 26.04.2022 г. и е наличен на три езика – български, украински и английски и може да бъде изтеглен от връзките по-долу:


1. На български език (натиснете за изтегляне):

AGO_Handbook-for-people-fleeing-the-war-in-Ukraine_BG
.pdf
Download PDF • 5.42MB

2. На украински език (натиснете за изтегляне):

AGO_Handbook-for-people-fleeing-the-war-in-Ukraine_UKR
.pdf
Download PDF • 5.27MB

3. На английски език (натиснете за изтегляне):

AGO_Handbook-for-people-fleeing-the-war-in-Ukraine_EN
.pdf
Download PDF • 4.74MB

***


Довідник для тих, хто біжить від війни в УкраїніІ

шукає захисту в Республіці Болгарія


Ми, з Академії громадянської освіти, з співчуттям ставимося до людей, які були змушені покинути Україну через війну.


Зіткнення з новим і незнайомим місцем може стати неприємним випробуванням для кожного, особливо в нинішніх непередбачуваних умовах. Тому ми вирішили зробити все можливе, щоб люди, які тікають від війни, мали легкодоступну та зрозумілу інформацію про підтримку, яку їм може надати Болгарія, а також інформацію про порядок отримання захисту у Болгарії.


Наша команда, яка складається переважно зі студентів юридичного факультету, підготувала довідник для тих, хто тікає від війни в Україні, який допоможе їм дізнатися про свої права та порядок отримання захисту.


У довіднику також розглядаються інші питання, які можуть бути корисними для громадян України, які приїджають:

 • можливості роботи осіб, які отримали тимчасовий захист

 • освіта та догляд за дітьми

 • соціальна допомога

 • вимоги до водіїв та особистих автомобілів

 • використання платіжних карток та відкриття банківського рахунку в Болгарії

Довідник містить актуальну інформацію станом на 26 квітня 2022 року та доступний трьома мовами - болгарською, українською та англійською, його можна завантажити за посиланнями нижче:1.Болгарською мовою (натисніть, щоб завантажити):

AGO_Handbook-for-people-fleeing-the-war-in-Ukraine_BG
.pdf
Download PDF • 5.42MB

2.Українською мовою (натисніть, щоб завантажити):

AGO_Handbook-for-people-fleeing-the-war-in-Ukraine_UKR
.pdf
Download PDF • 5.27MB

3.Англійською мовою (натисніть, щоб завантажити):

AGO_Handbook-for-people-fleeing-the-war-in-Ukraine_EN
.pdf
Download PDF • 4.74MB

***


Handbook for the people fleeing from the war in Ukraine,

seeking protection in the Republic of Bulgaria


We at the Academy for Civic Education stand with the people forced to leave Ukraine due to the war.


Confronting a new and unfamiliar place can be an unpleasant challenge for anyone, especially in the current unpredictable conditions. That is why we have decided to do what we can to ensure that those fleeing the war have easily accessible and understandable information about the support Bulgaria can provide them, as well as the procedures they need to follow to receive protection in Bulgaria.


Our team, consisting mainly of law students, has prepared a handbook for those fleeing the war in Ukraine, which will serve them in navigating the rights they have and the procedures for obtaining protection.


The handbook also addresses other issues that will be of interest to nationals coming from Ukraine:

 • job opportunities for persons granted temporary protection;

 • education and childcare;

 • social assistance;

 • requirements for drivers and private cars;

 • use of payment cards and opening a bank account in Bulgaria.


The handbook contains current information as of 26.04.2022 and is available in three languages - Bulgarian, Ukrainian and English and can be downloaded from the links below:


1. In Bulgarian (click to download):

AGO_Handbook-for-people-fleeing-the-war-in-Ukraine_BG
.pdf
Download PDF • 5.42MB

2. In Ukrainian (click to download):

AGO_Handbook-for-people-fleeing-the-war-in-Ukraine_UKR
.pdf
Download PDF • 5.27MB

3. In English (click to download):

AGO_Handbook-for-people-fleeing-the-war-in-Ukraine_EN
.pdf
Download PDF • 4.74MBbottom of page