top of page

Съвет на Европейския съюз

Updated: Dec 9, 2021Вероятно всеки един от четящите тази статия е чувал за Европейския съюз. Сигурно знаете и за някои от основните му институции - Европейския парламент, Европейската комисия и т.н. Те обаче са една малка част от заплетената мрежа институции, органи и агенции. Европейският съюз е пословично известен с това, че структурата и начинът му на управление са трудни за разбиране за повечето хора. Разглеждането на основните институции и техните функции е добра първа стъпка към това да разберем как работи ЕС и защо това касае всеки един от нас. В тази статия ще разгледаме една от най-важните институции на ЕС, а именно Съветът на Европейския съюз.


Ключът към разбирането на уредбата на ЕС се намира в идеята, че различните институции имат за цел да представляват различните интереси в съюза - на гражданите, правителствата, бизнеса и профсъюзите, регионите и на самия ЕС. При вземането на решения е важно да бъдат отчитани в максимална степен интересите на всички заинтересовани и това често пъти прави процесът труден и бавен.


Наличието на това множество от интереси предразполага необходимостта от съществуването на различни институции, които на пръв поглед си приличат в своите функции и наименования. Пример в тази посока е често срещаното объркване между Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и Съвета на Европа. Макар и да звучат като синоними, става дума за три отделни институции. Първите две са органи на ЕС, докато Съветът на Европа (Council of Europe) е самостоятелна международна организация, която е свързана със защитата на правата на човека.


Европейският съвет, известен неформално като „среща на върха на ЕС“, представлява конференция на високо равнище на държавните или правителствените ръководители (президенти или премиери) на държавите членки. Там се обсъждат и определят общите политически насоки и приоритети на ЕС. Повече за Европейския съвет можете да научите от нашата статия по темата.


Съветът на Европейския съюз, наричан също Съвет на министрите или просто Съветът, е изразител на интереса на държавите-членки. Членовете на Съвета гласуват и изразяват мнение като представители на държавата си. Това се различава от други институции на Европейския съюз, например Европейската комисия, където комисарите от различните държави гласуват и представляват интереса на Европейския съюз като цяло. От това можем да заключим, че Съветът е изразител на междуправителствения принцип в ЕС (съвместната работа между правителствата на отделните държави).


Интересен е въпросът за състава на Съвета. Макар и да е единен орган, той няма един постоянен състав, а много различни състави, зависещи от темата, която се обсъжда - външна политика, финансови въпроси, земеделие и други. Общото между тях е, че винаги присъства по един представител с ранга на министър от държава членка, който да е компетентен по обсъжданите теми. Основният формат се нарича “Общи въпроси” и на него присъстват министрите на външните работи на държавите от ЕС. Някои от форматите на Съвета заседават ежемесечно (Общи въпроси, Икономически и финансови въпроси, Селско стопанство), а други се събират веднъж на два или три месеца.


Съветът се счита за най-овластената институция в Европейския съюз, защото изпълнява важни функции в няколко сфери, а именно:

  • Управление - Съветът отговаря за назначаването на членове на някои органи на ЕС (Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Европейския комитет на регионите) и координира икономическите политики на държавите членки.

  • Законодателство - заедно с Европейския парламент, Съветът приема законодателството на ЕС чрез регламенти и директиви и изготвя решения и препоръки. В нашата статия, посветена на Европейския парламент, можете да прочетете повече за това как протича законодателната процедура на ЕС.

  • Бюджет - подобно на законодателната процедура, проектобюджетът на ЕС се предлага от Комисията и се гласува от Съвета заедно с Европейския парламент. Бюджетът на ЕС на практика представлява сметка за това какви приходи е планирано да постъпят в ЕС през следващата година и съответно – къде да бъдат похарчени парите на ЕС. Бюджетът на ЕС е изключително важен, защото се финансира не само работата на органите и агенциите, но и се инвестира в сферите на зеления преход, цифровия преход, укрепването на политиките на сближаване (за да се помогне на по-бедните региони в ЕС) образованието и насърчаването на иновациите.

  • Външна политика - Съветът сключва международните споразумения на Европейския съюз, за които Комисията води преговори, и които в повечето случаи изискват съгласието на Парламента.


За да може да взема решения, Съветът работи с различни мнозинства - обикновено мнозинство, квалифицирано мнозинство или единодушие. Специфична е формулата на квалифицираното мнозинство, използвано при приемането на регламенти и директиви например. То се формира при положителен вот на най-малко 55 % от членовете на Съвета, представляващи най-малко 65 % от населението на ЕС. На практика това означава най-малко 15 държави членки от общо 27, като изискването за население дава по-голяма тежест на гласа на по-големите държави, например Германия и Франция.


Друг интересен момент в работата на Съвета е т.нар. ротационно председателство. Това означава, че на всеки 6 месеца голяма част от работата на Съвета се мести в някоя от държавите членки. Държавата, в която се намира председателството, е домакин на множество срещи и може да влияе върху дневния ред на политиката в ЕС. През 2018 г. България пое ротационното председателство на Съвета. Тогава много срещи на високо ниво бяха проведени в София, а една от основните теми в дневния ред беше интеграцията на страните от Западните Балкани към ЕС.


Въпреки че не влиза толкова често в новинарския поток като други институции, например Комисията или Парламента, Съветът е един от най-влиятелните центрове на вземане на решения, защото представлява интереса на правителствата на държавите членки на ЕС.

Стефан Каралеев

студент по право

 

Източници:

https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/


https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/24/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BED0%BF%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7


Dimiter Toshkov - THE EUROPEAN UNION COULD BE SIMPLE, INCLUSIVE, OR EFFECTIVE. Pick Two. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-european-union-could-be-simple-inclusive-or-effective-pick-two/


Жан Пол Жаке - Институционно право на Европейския съюз. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Институт по Европейско право, София • 2007

bottom of page