top of page

Европейската комисияСлед като се запознахме с някои от основните институции на Европейския съюз, като Парламента, Европейския съвет, Съвета и Съда на ЕС, е време да обърнем внимание и на Европейската комисия. Това е институцията, която отразява наднационалното начало на Европейския съюз, и е наричана още “двигател на интеграцията” и “пазителка на Договорите”. Но какво всъщност означават тези неща? Какво представлява Европейската комисия и защо това е важно за нас? Отговорите на тези и други въпроси ще намерите в следващите редове.


Какво е Европейската Комисия?


Преди да отговорим на въпроса, се налага да направим няколко уточнения.

Класическата теория на разделението на властите не може да се приложи по отношение на институциите на Европейския съюз, защото той няма суверенитет и не е държава. Суверенни са държавите, които членуват в Съюза. Те са решили да предадат част от своите правомощия в определени сфери на Европейския съюз. Това се случва чрез присъединяване към Договорите, които споменахме по-рано. Става дума за учредителните договори на ЕС - Договора за Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз, накратко ДЕС и ДФЕС. В тях са записани основните ценности на Съюза, уредено е устройството на институциите, както и някои важни процедури, например законодателната процедура, кандидатстването или напускането на една държава от Европейския съюз и други.


Както сме споменавали и преди, системата от институции е изградена с идеята да се представляват различните интереси в рамките на Европейския съюз. Именно Европейската комисия е институцията, която е натоварена със задачите да наблюдава спазването на Договорите, както и да защитава интереса на самия ЕС.

Тя е колективен орган, съставен от 27 души, с по един член от всяка държава-членка. Всеки един от тези членове на Комисията (комисари) има определена област, за която отговаря, например бюджет, иновации, растеж, младежки политики и много други. В това отношение комисарите приличат на министри в правителство на държава. Комисията има председател, заместник-председатели и членове. Основното изискване към комисарите е те да бъдат независими - да не получават указания и въздействия от своите държави, а да защитават общия интерес на Съюза. Затова казваме, че Комисията представлява наднационалния принцип в ЕС. За да се осигури представителност и баланс на Комисията както от гледна точка на държавите, така и от гледна точка на политическите интереси, е разработена специална процедура за нейното назначаване.


Назначаване и мандат на Комисията


Европейската комисия има мандат от 5 години, който е свързан с мандата на Европейския парламент. След избори за нов Парламент се назначава и нов състав на Комисията. Процедурата е подобна на тази по съставяне на правителство след провеждане на парламентарни избори вътре в държавите с тази особеност, че участват и другите институции на ЕС. В началото на процедурата Европейският съвет, вземайки предвид резултатите от изборите и допълнителни консултации, предлага на Европейския парламент кандидат за позицията Председател на Европейската комисия. След това този кандидат се гласува с абсолютно мнозинство от Парламента. Ако бъде гласуван кандидатът за председател, Съветът на Европейския съюз определя списък с другите лица, които възнамерява да назначи за членове на Комисията (комисари). Списъкът е съставен в съответствие с предложенията, направени от държавите-членки. Вземайки предвид резултатът от изборите за Парламента, най-голям брой от комисарите трябва да са представители на политическото семейство, получило най-много гласове. Въпреки това, обикновено се включват комисари от всички политически семейства. Този състав се гласува в Европейския парламент, след което бива назначен от Европейския съвет, с което приключва процедурата по избор на Комисия.


Вероятно описанието на процедурата би предизвикало объркване при първи прочит. Важното е да се запомни, че в нея е заложена идеята за зачитане и постигане на баланс между възможно най-голям брой интереси в рамките на ЕС. Веднъж избрана, Комисията заседава постоянно и има много и важни правомощия в различни сфери на Европейския съюз.


Правомощия на Комисията


Комисията притежава голяма част от изпълнителните правомощия в системата на институциите, както и важни законодателни и контролни правомощия.


На първо място, Европейската комисия притежава монопол върху законодателната инициатива. Това означава, че само Комисията има право да подготвя предложения за законодателство и впоследствие да ги внася в Парламента и Съвета, за да бъдат гласувани. Те могат съответно да приемат или отхвърлят предложението за законодателство, но не могат да го изменят без съгласието на Комисията.


Както при законодателството, Комисията изготвя и проекта за бюджет на ЕС, който предлага на Съвета и Парламента. След това Комисията организира и ръководи набирането и разходването на този бюджет.

Комисията управлява и програмите на ЕС и приема актове по прилагане на законодателството. Също така разполага с важни правомощия по отношение на спазването на конкуренцията, която е много важна за функционирането на Общия пазар.

В ролята си на “пазител на Договорите” Европейската комисия следи за спазването на правото на Европейския съюз, както от структурите на ЕС, така и от държавите-членки. Когато прецени, че има нарушение на спазването или прилагането на правото на ЕС, Комисията може дори да заведе дело пред Съда на ЕС и да осъди държава-членка или институция.

Комисията представлява Европейския съюз във външните отношения и също така води преговорите за сключване на международни договори с трети страни. От Комисията се ръководи и процесът по приемането на нови страни в ЕС и сключването на договорите за присъединяване.

Може да се твърди, че Европейската комисия прилича както на орган на международна организация, така и на изпълнителна власт на една държава. Сред основните ѝ цели са изграждането на цялостна стратегия за развитието на Европейския съюз, създаването и изпълнението на конкретните политики на ЕС, както и следенето за спазването на Договорите. Поради важните си правомощия в множество сфери на работа на Европейския съюз, тя е сред институциите, които имат влияние върху много аспекти от нашия живот. Затова е важно да знаем повече за устройството и работата на Комисията, както и на Европейския съюз като цяло.

Стефан Каралеев

студент по Право

 

Източници:

https://ec.europa.eu/info/index_en

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/25/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F

Жан Пол Жаке - Институционно право на Европейския съюз. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Институт по Европейско право, София • 2007


bottom of page